Đặt câu hỏi

1. Vui lòng tìm kiếm câu hỏi để đảm bảo không không bị trùng lặp nội dung tìm kiếm.
2.Cung cấp một tiêu đề ngắn gọn đơn giản , trước khi đưa câu hỏi chính của bạn trong hộp tin nhắn.
3. Nội dung câu hỏi nên nhiều hơn 120 ký tự . Nội dung viết bằng tiếng Việt có dấu

20+8=