Họ và Tên: Nguyễn Văn A

Mã khách hàng: 66666666

Tổng điểm đã tích lũy: 88888888

Đơn hàng đã mua gần đây
Mã đơn hàng Sản phẩm Ngày đặt mua Trạng thái